In 2013 is een inventarisatie uitgevoerd van vaatlanten en mossen in de Allemanskamp door leden van respectievelijk de Plantenwerkgroep en de Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Wageningen e.o. De Allemanskamp is een natuurreservaat van Staatsbosbeheer, gelegen aan de N224 in het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei tussen De Klomp en Renswoude, en is ± 3 ha groot. De vegetatie van het schraalland lijkt niet achteruit te zijn gegaan t.o.v. 2003, maar wordt wel bedreigd door eutrofiëring vanuit de zuidelijke sloot. Het moerasbos, met name het oostelijke deel, is verder verruigd. In 2013 zijn in de Allemanskamp 41 soorten mos gevonden - 39 bladmossen en 2 levermossen. Hiervan was slechts 1 soort van de Rode Lijst: Dicranum bonjeanii (Moerasgaffeltandmos); 2 vrij zeldzame en 6 vrij algemene soorten. De rest was algemeen of zeer algemeen. Voor een blauwgrasland valt dit wel erg tegen. We hadden meer soorten en meer zeldzaamheden verwacht. Deze verwachting stoelde op de planteninventarisaties van de Allemanskamp.